Korepetycje


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW - ZACZNIJ JUŻ TERAZ!

Regulamin

1. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez spółkę z grupy Nauca będącą w likwidacji usług na rzecz Klienta, polegających na udzielaniu prywatnych Korepetycji i prowadzeniu zajęć dodatkowych w zakresie dziedzin nauki i przedmiotów szkolnych wybranych przez Klienta. Sprzedaż usług oraz realizacja umowy następują wyłącznie poprzez portal internetowy Nauca: www.nauca.pl

Poprzez „spółki z grupy Nauca” należy rozumieć spółkę Nauca sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, lub spółki z nią powiązane.

Klient zawiera umowę ze spółką wskazaną w potwierdzeniu zgłoszenia, opisanym w p. 2 niniejszego regulaminu.

Jeżeli w dalszej części Regulaminu jest mowa o obowiązkach lub uprawnieniach Nauca należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia spółki, z którą Klient zawiera umowę.

2. Oferta i zawarcie Umowy

Informacje zamieszczone na stronach internetowych Nauca nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Poprzez wypełnienie i odesłanie do Nauca formularza rejestracyjnego Klient składa ofertę zawarcia umowy. Klient może również złożyć Zapytanie telefonicznie pod numerem wskazanym na portalu nauca.pl. Uzgodnienie szczegółów odnośnie świadczenia usług następuje poprzez kontakt telefoniczny Nauca z Klientem.

Po uzgodnieniu przedmiotu i warunków umowy z Klientem, na podstawie formularza kontaktowego lub ustaleń telefonicznych, Nauca odsyła Klientowi, w formie elektronicznej, potwierdzenie zgłoszenia zawierające w szczególności: wskazanie spółki, z którą zostaje zawarta umowa, przedmiot korepetycji lub zajęć dodatkowych, częstotliwość zajęć, wysokość wynagrodzenia za prowadzenie zajęć.  Strony ustalają, że umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zgłoszenia, pod warunkiem zawieszającym dokonania przez Klienta pierwszej płatności na rzecz Nauca.

3. Czas trwania Umowy; Rozwiązanie Umowy

Umowa o świadczenie usług z Nauca może zostać zawarta na czas nieokreślony albo na wykonanie określonego modułu korepetycji (tj. określonej ilości lekcji). 

Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Natychmiastowe, nadzwyczajne wypowiedzenie umowy może być dokonane w każdej chwili w wyniku nastąpienia ważnych okoliczności, na przykład udowodnionego bezrobocia, ukończenia szkoły, zmiany miejsca zamieszkania lub innych sytuacji losowych np. choroby uniemożliwiającej kontynuację nauki. Po wpłynięciu wypowiedzenia do Nauca Klient otrzymuje zwrot należności za opłacone zajęcia, które się jeszcze nie odbyły. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub przesłania wypowiedzenia za pomocą faksu lub e-maila.

Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron, w szczególności w przypadku wyrażenia przez Klienta zamiaru zmiany częstotliwości zajęć.

4. Warunki świadczenia przez Nauca usług wynikających z Umowy

Zajęcia rozpoczynają się: w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony: po opłaceniu pierwszego miesiąca, w przypadku zawarcia umowy na wykonanie określonego modułu korepetycji: po uiszczeniu pełnej płatności za moduł.

Terminy Lekcji oraz miejsce ich udzielania ustalane są pomiędzy Nauca a Klientem lub pomiędzy Korepetytorem a Klientem. Jeżeli Uczeń z powodu choroby lub wydarzeń szkolnych nie może uczestniczyć w zajęciach w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest poinformować o tym Korepetytora lub Nauca najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem Lekcji, celem ustalenia innego terminu zajęć. Jeżeli informacja o nieobecności Ucznia zostanie przekazana później niż 24 godziny przed planowanym terminem lekcji bądź też Korepetytor lub Nauca nie zostaną poinformowani o odwołaniu Lekcji, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania ustalenia zastępczego terminu.

W przypadku zajęć rekreacyjno-sportowych odbywających się poza miejscem zamieszkania Klienta, Nauca i Korepetytor są zobowiązani do poinformowania Ucznia o możliwym ryzyku wynikającym z uczestnictwa w danych zajęciach rekreacyjno-sportowych.

Zmiana częstotliwości zajęć wymaga rozwiązania umowy i dokonania przez Klienta nowego zgłoszenia.

5. Terminy płatności; Plan zajęć

Należności za świadczenie usług wynikających z zawartej Umowy w wysokości wynikającej z Umowy płatne są z góry w terminie najpóźniej ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy płatność, a w przypadku umowy na wykonanie określonego modułu korepetycji – przed rozpoczęciem zajęć. Klient zobowiązuje się do pełnych płatności za każdy miesiąc, w kwocie określonej ofertą, bez względu na ilość zrealizowanych lekcji; nie ogranicza to jednak praw Klienta do uzyskania zwrotu należności za lekcje, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Nauca lub Korepetytora i które nie mogą zostać odrobione w innym terminie, a także zwrotu należności w przypadku rozwiązania umowy. Plan zajęć nie uwzględnia przerw w dni wolne od pracy oraz święta i ferie. Lekcje w tych dniach mogą odbywać się planowo, za wyjątkiem ferii w okresie Świąt Bożego Narodzenia (24.12-01.01). Klient w porozumieniu z Korepetytorem Nauca może odrobić każdą lekcję w innym terminie. Klient zobowiązuje się do uiszczenia należności za pierwszy miesiąc zajęć (niepełny miesiąc) nie później niż przed rozpoczęciem zajęć. Płatności należy dokonać wyłącznie w sposób określony na portalu www.nauca.pl.

6. Odstąpienie od Umowy

Obu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od zawarcia Umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Do zachowania tego terminu wystarczające jest przesłanie informacji o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej.

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy umowa uważana jest za nie zawartą. Świadczenia dokonane już przez Strony ulegają wzajemnemu zwrotowi. O ile zwrot świadczeń nie jest możliwy, Strony zachowują prawo do roszczeń odszkodowawczych. Skutkować to może obowiązkiem zapłaty przez Klienta należności za świadczenie przez Nauca usług do momentu skutecznego odstąpienia od Umowy (tj. należności za lekcje, które się faktycznie odbyły). W takim przypadku należności te płatne są w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

Niezależnie od postanowień powyższych Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta w powyższym trybie umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty

7. Reklamacje

Klient ma prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących świadczonych przez Nauca na podstawie Umowy usług.

Nauca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Nauca niezwłocznie zawiadomi Klienta na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji lub w innej wskazanej przez Klienta formie.

8. Przetwarzanie i zmiany danych osobowych

Wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego, a w przypadku zapytania telefonicznego – wraz z zawarciem umowy, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym (zawartych w potwierdzeniu zgłoszenia) danych osobowych przez spółkę Nauca sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 7/18 oraz przez spółki z nią powiązane (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.).  Przetwarzanie danych ma na celu jedynie wykonanie przez Nauca obowiązków wynikających z Umowy, doradztwo i serwis dla Klientów, a także marketing usług świadczonych przez Nauca i spółki z nią powiązane.

Klient w każdej chwili ma prawo do zmiany przekazanych Nauca danych osobowych poprzez przesłanie na adres Nauca informacji w formie elektronicznej bądź pisemnej. 

Szczegółowe informacje o rodzaju, zakresie, miejscu i celu pobierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych, wymaganych przez Nauca do świadczenia usług, a także informacje o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Nauca Klientowi treści zawartej Umowy oraz dane w zakresie prawa Klienta do informacji i korekty danych, ich zablokowania i usunięcia, zawarte są w zamieszczonej na stronach internetowych Polityce prywatności Nauca, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu. Poprzez akceptację regulaminu Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności Nauca i akceptuje jej zasady.

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane usługi przez PayU, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

9. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli któreś z postanowień regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia regulaminu oraz na ważność umowy zawartej z Klientem.

10. Język zawarcia Umowy; właściwość Sądu

Umowa o świadczenie usług zawarta zostaje w języku polskim. Wszelkie spory wynikłe z zawartych Umów rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

Zadzwoń teraz!

  • Natalia Kowalska
  • Doradca klienta
  • tel.: 22 428 25 55
nasza lokalizacja o mnie...

Lokalizacja